discography

[ our albums ]

EP ‘Showcase’
Saïti & Co.

Released June 2016
Show me your love
Show me your love
by Saïti & Chris C.
J'y crois
J'y crois
by Saïti
I don't know
I don't know
by Saïti
Mate de peau
Mate de peau
by Saïti
Ma planète verte
Ma planète verte
by Saïti
Purchase now

CD ‘En perdre la raison’ (extracts)
Saïti & Co.

Released June 2008 (out of stock)
Mon roi
Mon roi
by Saïti
Laisse moi t'aimer
Laisse moi t'aimer
by Saïti
Innocents
Innocents
by Saïti
En perdre la raison
En perdre la raison
by Saïti
Elle
Elle
by Saïti